De Comité

De Comité gett all 3 Joer nei gewielt. Aktuell setzt en sech aus folgende Memberen zesummen:

Julia Pissinger

Presidentin

Steve Arndt

Vize-President

Sammy Pissinger

Sekretär

Damien Tabart

Tresorier

Myriam Goessens

Membre

Patrick Weis

Membre

Lynn Conter

Membre

Ben Deischter

Membre

Aleksandra Kowalska

Membre